תקנון השימוש באתר
התקנון הנו הסכם בין משתמש המפרסם באתר ו/או משתמש הגולש באתר מצד אחד (להלן: "המשתמש" ו/או "היוצר" ו/או "המפרסם") ובין HomePro.co.il מפעילת האתר מצד שני (אשר תיקרא להלן: "מפעילת האתר").

מבוא
האמור בתקנון מגדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט ו/או במרכיבי האתר ו/או בחלקים ממנו, לרבות דפי האתר, פרטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים (להלן: "האתר"). השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל האמור במסמך זה ובשאר המסמכים, שמופיעים או שיופיעו בעתיד באתר ולכל התנאים, הקיימים או שיתחדשו בהם, מפעם לפעם. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

שירותי האתר
מפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמש שירותים שונים הכוללים הקמת והחזקת אתר עסקי, דף בית, פרסום מודעות ועוד.

אתר עסקי
אתר עסקי ו/או דף בית של יוצר/ת (להלן: "אתר עסקי") הנו מיני אתר הכולל מידע כללי, תמונות וכדומה.. עיצוב האתר העסקי נקבע על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
כדי לעשות שימוש בשירות זה מתבקש המשתמש למסור פרטים אחדים אודותיו (להלן: "פרטי חובה") וכן פרטים נוספים אותם יהיה רשאי למסור כרצונו. עם סיום ההרשמה יהיו בידי המשתמש שם משתמש וכן סיסמה אשר ישמשו אותו בכל פניה ושימוש באתר על כן מומלץ כי המשתמש ירשום אותם וישמור פרטים אלו בסודיות.
האתר העסקי כולל פרופיל של המשתמש על פי פרטים אותם מוסר המשתמש למפעילת האתר לרבות שם, שירותים ומוצרים המוצעים ו/או משווקים על ידי העסק, פירוט הדרכים לרכישת מוצרים מהעסק ו/או אמצעי התשלום, דרכים ליצירת קשר עם העסק ו/או המשתמש לרבות כתובת, טלפונים וכתובת דואר אלקטרוני.
היוצר ו/או המפרסם רשאים לפרסם באתר העסקי קישורים המפנים אך ורק לאתר הבית שלהם ו/או לבלוג שלהם. קישורים אחרים אסורים והיוצר מתיר למפעילת האתר להסירם ללא צורך בהתראה ו/או במתן הודעה מוקדמת. כל הפרטים אותם מוסר המשתמש לפרסום בעניין העסק יפורסמו באתר אלא אם צוין במפורש אחרת. המשתמש מאשר כי המידע שמסר, לרבות פרטים ותמונות הנם פרטיו ו/או פרטי עסקו וכי הם נכונים ומדויקים.
היוצר מסכים, כי המידע שמסר, לרבות פרטים ותמונות וקישורים המפורסמים על ידו, השימוש ותוצאות השימוש שיעשה בהם על ידי המשתמש הנם באחריותו הבלעדית ומפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה או תוצאתית, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין תוצאה ו/א נזק, שיגרמו למשתמש, עקב השימוש בקישורים ו/או באתרים עימהם התקשר.
האתר העסקי יפורסם באינדקס האתרים של מפעילת האתר (להלן: "אינדקס"). עיצוב, תוכן וסדר האתרים העסקים המופיעים באינדקס נערך ונקבע על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. סדר הופעת האתרים העסקיים באינדקס אינו מעיד על חשיבותם ו/או טיבם ו/או איכותם ואין הוא מהווה המלצה או קריטריון להערכת האתר העסקי ו/או השירותים והמוצרים הניתנים לפיו. מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המפורסם על ידי המשתמש ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר והם עושים זאת על אחריותם האישית בלבד.
מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע שמסר המשתמש יפורסם בשלמות ובמדויק אך אין ביכולתה להבטיח כן, ולפיכך על המשתמש לעקוב אחר הפרסום ולדווח למפעילת האתר על טעויות שנפלו בפרסום ואשר אין ביכולתו לתקן, באופן עצמאי, באמצעות ממשק המשתמש באתר העיסקי. המשתמש יהיה רשאי להשתמש בשירות האתר העסקי בכפוף לכך שיעמוד בכל התנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם. הפר המשתמש את התנאים ו/או המגבלות, מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השירות הניתן למשתמש ו/או להגביל ו/או למנוע את הגישה לאתר על ידי המשתמש ו/או להסיר את האתר העסקי של המשתמש.

מודעות, פרסום ומבצעי הנחות
מפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמש לוחות פרסום (להלן: "הלוח") על מנת לאפשר לו לפרסם מודעות שונות כגון מוצרים, מבצעים, הנחות ושירותים (להלן: "הפרסום").
על מנת לעשות שימוש בשרות זה יהיה על השתמש תחילה להירשם לאתר ולמסור פרטי החובה וכן פרטים נוספים אותם יהיה רשאי למסור כרצונו, כאמור בטופס ההרשמה.
המודעות תכלולנה פרטים של העסק ו/או המשתמש וכן פרטים אודות המוצר, המבצע, ו/או ההנחה ו/או המחיר הנדרש.
עיצוב המודעות נערך ונקבע על ידי מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. המודעה תפורסם בלוח למשך תקופה שתיקבע מראש על ידי המשתמש בהסכמת מפעילת האתר ו/או במידה ולא נקבעה תקופה כאמור, למשך תקופה שתיקבע על ידי מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
משתמש אשר יהיה מעוניין, לאחר פרסום המודעה לשנות את תוכנה ו/או את פרטי המודעה ו/או להפסיק ו/או להאריך את משך פרסום המודעה יעשה כן בהתאם להוראות המתאימות אשר יופיעו לשם כך בלוח.
המודעות תפורסמנה בלוח אותו מפעילה מפעילת האתר. עיצוב, תוכן וסדר המודעות בלוח נערך ונקבע על ידי מפעילת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
סדר הופעת המודעות בלוח אינו מעיד על חשיבותן ו/או טיבן ו/או איכותן ואין הוא מהווה המלצה או קריטריון להערכת המודעות ו/או המוצרים והשירותים הניתנים.
מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המפורסם על ידי המשתמש ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר והם עושים זאת על אחריותם האישית בלבד.
מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע שמסר המשתמש יפורסם בשלמות ובמדויק אך אין ביכולתה להבטיח כן, ולפיכך על המשתמש לעקוב אחר הפרסום ולדווח על טעויות שנפלו בפרסום.
המשתמש יהיה רשאי להשתמש בשירות המודעות והלוח בכפוף לכך שיעמוד בכל התנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם. הפר המשתמש את התנאים ו/או המגבלות, מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השירות הניתן למשתמש ו/או להגביל ו/או למנוע את הגישה לאתר על ידי המשתמש ו/או להסיר את מודעת המשתמש.

כללי
מפעילת האתר מעמידה לרשות המשתמש שירותים שונים, חלקם ללא תשלום וחלקם בתשלום, חלקם ללא הגבלה וחלקם מוגבלים לחברים בלבד. מפעילת האתר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא כל מגבלה ו/או מחוייבות, לשנות את השירותים הניתנים באתר, להתנות שירות בתשלום, להגביל חלקים מהאתר לחברים בלבד, שלא ליתן את שירות, לא להרשות את השימוש באתר ו/או למנוע את פרסום שנבחר, כולו או מקצתו.
המשתמש מתחייב להשתמש באתר על פי כל הוראות דיני מדינת ישראל, (להלן: "הדין") החלים כעת ו/או שיתחדשו ו/או שישתנו מעת לעת. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או באמצעות האתר שימוש, האסור על פי הוראות כל דין ו/או על פי ההוראות ו/או התניות שבאתר.
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962, תושב מדינת ישראל אשר כשרותו לבצע פעולות משפטיות, לא נשללה או הוגבלה בחוק או בפסק-דין של בית-משפט.
למשתמש ניתנת הרשאה אישית להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד ולא למטרותיו של צד שלישי. המשתמש איננו רשאי להעביר הרשאה זו לאחר ו/או להתיר לאחר לעשות שימוש בהרשאה זו ו/או בחשבון המשתמש שלו באתר.
השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS") ומפעילת האתר אינה נושאת באחריות להתאמת האתר, השימוש באתר ו/או התכנים לצורכי המשתמש.
מפעילת האתר עשויה להציג ו/או להפנות באתר באמצעות קישורים ו/או פרסומות לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישים. הצטרפות המשתמש לאתר אינה מהווה הצטרפות לשירותים הניתנים ע"י הצדדים השלישיים. מפעילת האתר אינה אחראית ואינה מתחייבת, כי בכפוף להיותו של המשתמש חבר באתר, המשתמש יצורף לשירותים הניתנים ע"י הצדדים השלישיים ו/או כי חברותו בהם תתקיים.

התכנים
מפעילת האתר מציגה באתר תכנים שונים, חלק מהתכנים מוצגים מטעם מפעילת האתר, חלק מטעמם של צדדים שלישיים לרבות מטעמם של ספקים ו/או משתמשים באתר, המובאים כמות שהם. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים ו/או על ידי המשתמש ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר והם עושים זאת מטעמם על אחריותם האישית בלבד.

דיוק, נכונות ועדכון
מפעילת האתר והמשתמש מסכימים, כי מפעילת האתר אינה אחראית לתוכנם של התכנים המוצגים, וכי הם כפופים לשינויים בתנאי השוק ו/או בגורמים שאינם בשליטתה של מפעילת האתר ולפיכך, עשויים שלא להיות מדויקים ו/או לא רלוונטיים אף במועד פרסומם.
מפעילת האתר מודיעה, כי תתכן אפשרות שבדפי האתר ו/או תכנים המופיעים באתר יפלו ו/או נפלו טעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים.
מפעילת האתר והמשתמש מסכימים, כי מפעילת האתר פטורה מכל אחריות לדיוק ו/או לנכונות ו/או לרלוונטיות של דפי האתר ו/או התכנים ו/או התחזיות והערכות, וכי היא פטורה מלעדכן אותם ו/או לתקן אותם.
מפעילת האתר והמשתמש מסכימים, כי כל משתמש הפועל על פי דפי האתר ו/או התכנים נושא בלעדית באחריות לתוצאות פעולותיו וכי הוא פוטר את מפעילת האתר מכל תביעה או טענה כנגדה בעניין וכי מפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק, שיגרם למשתמש, כתוצאה מקיומם ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם ו/או כתוצאה מעשיית שימוש בהם.

שיקול הדעת של המשתמש
תכנים ו/או פרטי מידע, המתפרסמים באתר, לרבות מידע המובא בשם ו/או על ידי מומחים ו/או יועצים ו/או מדריכים ו/או משתמשים אחרים אינו מהווה יעוץ מקצועי או חוות דעת, המלצה, הצעה, ואינו משמש תחליף להם ואינו בא במקום שיקול הדעת של המשתמש ומתן יעוץ מקצועי פרטני, ע"י יועץ מתאים, בהתחשב בעובדותיו של כל מקרה ומקרה ובצרכים האישיים של המשתמש.
דפי האתר ו/או התכנים ו/או התחזיות והערכות אינם מהווים ייעוץ להשקעה ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ מקצועי, בהתחשב בצרכי המשתמש. המשתמש עושה שימוש באתר ובכל המצוי בו על אחריותו האישית בלבד.
המשתמש בלבד יישא באחריות הבלעדית לשימוש אותו הוא עושה באתר דפי האתר ו/או התכנים ו/או המוצגים ו/או המוצרים, והוא מתחייב לבדוק ולברר בעצמו את תוכנם, הדיוק, האמינות והמהימנות.

הצגת תכנים, רשימות ופרסומים
מפעילת האתר אינה מתחייבת להציג בדפי האינטרנט של האתר תכנים ו/או פרטי מידע ו/או ידיעות ו/או רשימות ו/או פרסומים (להלן: "פרסומים") מטעם ו/או אודות המשתמש ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי אחר. הצגת פרסומים מטעם ו/או אודות המשתמש ו/או צדדים שלישיים באתר אינה מחייבת את מפעילת האתר להמשיך ולהציגם והיא רשאית לערוך שינויים בתכנים של הפרסומים המוצגים כהבנתה ואף להסירם.
מפעילת האתר איננה אחראית לתוכן הפרסומים שיוצגו באתר. היצג הפרסומים הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד לפעול ו/או לקבל ו/או לדחות ו/או לרכוש שירותים ו/או מוצרים, המוצעים בהן ומפעילת האתר אינה אחראית להם ו/או לכל נזק אשר יגרם בגינם.
מפעילת האתר איננה אחראית לתוכן המודעות, המוצרים והמידע המסחרי, שיפורסמו באתר. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים, המוצעים בהן למכירה ומפעילת האתר אינה אחראית להם ו/או לכל נזק אשר יגרם בגינם.
כל משתמש הפועל על פי דפי האתר ו/או התכנים ו/או פרסומים ו/או מודעות ו/או מידע מסחרי, עושה זאת על דעת עצמו, הוא בלבד ישא באחריות לתוצאות פעולותיו ומפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין נזק שיגרם.
מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה או תוצאתית, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' בגין תוצאה ו/או נזק, שיגרמו למשתמש כתוצאה מהאתר ו/או מדפי האתר ו/או התכנים ו/או המוצרים ו/או הפרסומים ו/או מודעות ו/או מידע מסחרי, ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם ו/או כתוצאה מהשימוש בהם ו/או מביצוע פעולה על פיהם ו/או כתוצאה מהפניה ו/או מהתקשרות על פיהם.

זכויות יוצרים
האתר, דפי האתר לרבות התכנים, התחזיות והערכות, פרסומים, המלל, התמונות, קול, מוסיקה ווידאו, כתבות, מאמרים, טקסטים, גרפים, מוצרים, שירותים, קישורים, סימני מסחר, שמות, שמות עסק ופרסומות המופיעים באתר (להלן: "פרטי המידע") והתוכנה הנם קניינה של מפעילת האתר, וכפופים לזכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר. במידה ופורסמו על ידי המפרסמים ו/או היוצרים ו/או ספקיה הנם קניינם שלהם וכפופים לזכויות הקניין והיוצרים שלהם. סמני המסחר הנם קניינה של מפעילת האתר או במידה ופורסמו מטעמם של יוצרים ו/או מפרסמים, קניינם של יוצרים ו/או מפרסמים אלו.
המשתמש מתחייב שלא להפר, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, את זכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר באתר ו/או המפרסמים ו/או היוצרים ו/או ספקיה ושלא לעשות שינויים באתר ו/או בחלקים ו/או במרכיבים ממנו, שלא על פי המוסכם בתקנון זה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או בתכנים המתפרסמים באתר וכן שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להתקין ו/או להשכיר ו/או להציג ו/או לבצע ו/או לפרסם ו/או לחלק ו/או להציע למכירה ו/או להשכרה ו/או לצורכי מסחר, בכל דרך שהיא, בין שלא בתמורה ובין בתמורה, כל העתקה של האתר ו/או של פרטי המידע ו/או התכנים לרבות כל תוכן אחר המועבר אל המשתמש בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר ע"י מפעילת האתר.
למען הסר כל ספק, הרשאה מטעם מפעילת האתר למשתמש ו/או לכל מאן דבעי לביצוע פעולה כאמור לעיל יכול שתינתן, באם תינתן, אך ורק בכתב. הרשאה שניתנה, באם ניתנה, בעל פה, גם אם נינתה על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אין לה ולא יהיו לה כל תוקף, כל עוד לא ניתנה בכתב.

זכויות יוצרים וקניין במידע המתפרסם
המשתמש מסכים, כי במסירת התכנים ו/או פרטי המידע לפרסום באתר, הוא מאשר כי הנם קניינו, כי הוא בעל הזכויות בהם וכי הוא זכאי להשתמש בהם ולפרסמם, כדין וכי השימוש שהוא עושה בהם, הנו על פי כל דיני מדינת ישראל, לרבות שאין בהם פגיעה בצדדים שלישיים ו/או הפרה של זכויות יוצרים ו/או של סימני מסחר ו/או הטעיה של צרכנים.
המשתמש מתיר למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, לעשות בהם כל שימוש לרבות לצורך הפעלת ו/או פרסום ו/או שיווק ו/או קידום ו/או הפצת האתר, כראות עיניהם, ללא כל תמורה.
במידה ומפעילת האתר תהיה מעוניינת להשתמש בתכנים ו/או בפרטי המידע לצרכים אחרים מאלו המפורטים לעיל, היא תהיה רשאית לעשות כן, רק לאחר קבלת הסכמת המשתמש לכך, מראש ובכתב.

שימוש אסור
המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או באמצעות האתר שימוש, הנוגד את הוראות הדין, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שלא לפרסם פרטי מידע ו/או תכנים, שיש בהם לשון הרע, הוצאת דיבה, העלבה, הטרדה, איום, פגיעה בפרטיות, שלא להפיץ ו/או לפרסם דבר תועבה, לשון גסה, ניבול פה, נושא מגונה, תוכן בעל אופי מיני, או גזעני, מזיק, פוגע ברגשות הציבור ו/או הנוגע לקטינים ושלא לעודד לביצוע עבירות או כל פרסום אחר, האסור על פי כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לחבל ו/או לפגוע ו/או להשיג גבול ו/או לחדור לפרטיות ו/או להשמיד פרטי מידע ו/או תכנים ו/או קבצים באתר ו/או של משתמשים אחרים.
המשתמש מתחייב שלא להחדיר ו/או להפיץ וירוס מחשב, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית, העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולת המחשב.
המשתמש מחייב שלא לפרסם הצעות לסחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או מכר ו/או רכש של טובין ו/או שירותים, בין למטרות אישיות ובין למטרות מסחריות אלא אם ניתנה לו רשות מפורשת לכך ממפעילת האתר.
המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים העלולים להטעות צרכן, כאמור בחוקי הגנת הצרכן. תכנים המעודדים הימורים ו/או הגרלות ו/או משחקי מזל ו/או משחקי "פירמידה" ו/או כל פרסום מסוג דומה.
המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים ו/או פרטי מידע ולא לעשות מעשים המפרים את זכויות היוצרים או הקניין של בעליהם ו/או יוצריהם ו/או תכנים שהגישה אליהם נחסמה באמצעות סיסמה.
המשתמש מתחייב שלא לפרסם תכנים, אשר ישבשו את פעולת האתר ו/או הלוח ו/או האינדקס, לרבות תכנים אשר אינם רלוונטיים או מתאימים.
המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר לצורך משלוח דואר "זבל" ( SPAM) ו/או מכתבי שרשרת ו/או דואר אלקטרוני מסחרי ו/או דואר שלא נתבקש על ידי נמעניו וכדו'.
המשתמש מתחייב שלא לפרסם פרטים ו/או מידע ו/או תמונות שאינם שלו.
המשתמש מסכים, כי מפעילת האתר רשאית לפרסם ו/או שלא לפרסם מודעות, פרסומות, תכנים ו/או פרטי מידע ובמידה ופורסמו שכאלה, היא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, למחוק מודעות, פרסומות, תכנים ו/או פרטי מידע אלו אם מפעילת האתר סבורה שהם מפרים אחד ו/או כמה מתנאי הסכם זה ו/או בשל אי עמידה של המשתמש ו/או ספק ו/או צד שלישי אחר בתשלומים ו/או בשל חשש מתביעות משפטיות ו/או מסיבות טכניות ו/או אחרות וכל אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש ו/או לצד שלישי כל שהוא לא יהיו כל סעד ו/או תרופה ו/או פיצוי בגין כך.

זמינות שירותי האתר
מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשבית ו/או לסגור ו/או להסיר ו/או למחוק ו/או להסיר לצמיתות את האתר ו/או לעשות באתר שינויים לרבות בתכנים, ביישומים, בעיצובים, בתפריטים, בפרטי המידע, בקבצי התוכנה, במוצרים ובשירותים כראות עיניה וזאת מבלי שתהיה חייבת ליתן על כך הודעה למשתמש.
מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשבית את האתר לצורכי תחזוקה ו/או לצרכים אחרים מבלי שתהיה חייבת ליתן על כך הודעה למשתמש.
למשתמש ידוע, כי השימוש והפרסום באינטרנט תלויים במספר רב של גורמים אשר למפעילת האתר אין כל שליטה עליהם, לרבות ספקי תשתית (בזק/כבלים) ספקי אינטרנט/תוכן.
מפעילת האתר נוקטת באמצעים מקובלים בכדי שהשירות הניתן על ידה יפעל ברציפות ללא הפרעות או תקלות, על מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר האינטרנט ובדפי האינטרנט של האתר, אולם עקב טבעם של רשת האינטרנט, המחשבים, רשתות התקשורת והתוכנות עלולות להופיע תקלות שאינן בשליטת מפעילת האתר ו/או כאלו הנובעות מכוח עליון.
לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק ו/או יושבת ו/או יופרע ו/או יתנהל כסדרו ללא הפרעות ו/או לא ישובש כתוצאה מכל סיבה שהיא כל זאת גם אם המשתמש שילם עבור השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר.
למשתמש ולמשתמש ו/או לצד שלישי לא תהינה כל טענות כלפי מפעילת האתר בגין פעולת רשת האינטרנט ו/או בגין הפרעות ו/או הפסקות בפעולת רשת האינטרנט לרבות בשל פעולת ספקי התשתית או התוכן ולא יהיו למשתמש ו/או לצד שלישי כל סעד ו/או תרופה ו/או פיצוי בגין כך כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

הפסקת השימוש
המשתמש מסכים כי מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או, במידה ויעשה שימוש באתר בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות הסכם זה, להפסיק את השימוש שהוא עושה באתר ו/או להסיר ו/או למחוק מהאתר תכנים ו/או פרטי מידע ו/או מסמכים של המשתמש, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ולמשתמש ו/או לצד שלישי כל שהוא לא יהיו כל סעד ו/או תרופה ו/או פיצוי בגין כך כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, כל זאת גם אם המשתמש שילם עבור השימוש בשירותים שונים הניתנים באתר.
מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית ו/או נזיקית, ישירה ו/או עקיפה ו/או תוצאתית, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' בגין תוצאה ו/א נזק, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או בגין תכונות ו/או מגבלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או הגבלה ו/או השהייה ו/או הפסקת השימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או השמטות ו/או אי הופעת הפרסום ו/או טעויות בפרסום מכל סוג שהוא והמשתמש מוותר על כל תביעה שהיא, כנגד מפעילת האתר, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים שנגרמו ו/או יגרמו ו/או החזרי תשלומים שונים, הנוגעים לשימוש באתר, או להפסקת השימוש באתר.

קישורים
באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי מפעילת האתר ואשר אין לה שליטה ו/או אחריות ו/או הסכמה לאמור בהם ו/או לתכנים ו/או למידע, המפורסמים בהם והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.
הופעתם של הקישורים באתר האינטרנט אינה מהווה המלצה ו/או הפניה של מפעילת האתר למשתמש ו/או לצדדים שלישיים לעשות בהם שימוש ו/או אינה מהווה מתן חסות.
מפעילת האתר לא מתחייבת, כי הקישורים, שימצאו באתר, יובילו את המשתמש לאתר האינטרנט המבוקש ו/או לאתר אינטרנט פעיל.
המשתמש מתחייב, כי אם יעשה שימוש בקישורים ובאתרים אלו, באמצעות קישור ו/או הפניה מהאתר, אזי הוא יעשה כן, על פי התנאים וההוראות באתרים הרלוונטיים ובכפוף להוראות כל דין.
מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה או תוצאתית, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג', בגין תוצאה ו/א נזק, שיגרמו למשתמש, עקב השימוש בקישורים ו/או באתרים עימהם התקשר.

מדיניות פרטיות וחיסיון - פומביות השימוש
באתר זה מיני אתרים, אינדקס, לוחות, מודעות ופרסומים שונים. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרותיו האישיות, על פי הוראות האתר ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק העונשין, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים ופקודת זכויות יוצרים.
המשתמש מאשר, כי ידוע לו שדפי האתר הנם תקשורת ציבורית ולא פרטית, הגלויה לכל, ושהודעות המשתמש והתכנים, אותם הוא מוסר לפרסום באמצעות האתר יהיו גלויים לכל משתמש ברשת האינטרנט ולכל גולש באתר וכן פרטיו האישיים, באם יפורסמו, היו חשופים לעיני אחרים לרבות, לצד ג' העלול לעשות בהם שימוש לא רצוי.
המשתמש מאשר, כי ידוע לו שמפעילת האתר לא תישא בכל אחריות חוזית או נזיקית כלפי המשתמש ו/או כלפי צד ג' בשל התכנים המפורסמים באתר על ידו ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר לרבות בשל תוכנם, אמינותם, מהימנותם ודיוקם וכי אין בפרסום התכנים באתר משום ראיה לבדיקה ו/או לפיקוח ו/או להסכמה של מפעילת האתר לתוכן המידע המתפרסם.
המשתמש מאשר, כי ידוע לו, והוא מסכים, כי מפעילת האתר לא תישא כלפיו ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צג ג' בכל אחריות לכל תוצאה ו/או לכל נזק ו/או אבדן ו/או עגמת נפש, העלולים להיגרם כתוצאה מהתגובות, העשויות להתקבל, בעקבות פרסום התכנים או מהתגובות לתכנים, לרבות נזק, העלול להיגרם לרכושו של המשתמש ו/או לקנינו, לרבות השפעתם על המחשב של המשתמש.

אבטחה, רישום וסיסמה
המשתמש מאשר כי ידוע לו שהשימוש בחלק משירותי האתר טעון רישום. במסגרת הרישום נדרש המשתמש למסור נתונים אודותיו ("פרטי חובה") לרבות שם המשתמש, כתובת דוא"ל וטלפון ופרטים נוספים אותם הוא רשאי למסור. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה ולמסור פרטים נכונים בלבד. המשתמש יודע כי אינו חייב למסור את פרטי החובה הנדרשים אולם בלא למסור אותם לא יוכל המשתמש להשתמש בשרותי האתר. פרטי החובה וכן פרטים הנוספים שימסרו יישמרו אצל מפעילת האתר.
המשתמש מתיר למפעילת האתר לגלות ולהעביר לצדדים שלישיים, בכל עת ועל פי ראות עיניה את פרטיו (פרטי החובה) ו/או באם תידרש על פי דין לעשות כן, כל מידע אחר אודותיו. המשתמש פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות, בגין כל נזק ו/או תוצאה, העלולים להיגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג', בשל האמור לעיל.
עם סיום הרישום יהיו בידי המשתמש לשימוש הבלעדי, שם משתמש וכן סיסמה, אלו ישמשו את המשתמש בעת שימוש בשירותי האתר ובפניה למפעילת האתר, על כן מומלץ כי המשתמש ירשום וישמור פרטים אלו בסודיות וימנע ממסירתם לידי צד שלישי.
במידה והמשתמש סבור, כי נעשה שימוש לא מורשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה ו/או בשירותי האתר, הוא מתבקש לדווח על כך לאלתר למפעילת האתר
מפעילת האתר לא תישא באחריות לחשיפת פרטי המשתמש או בשימוש לרעה שיעשה, כתוצאה מכך.
השימוש שיעשה המשתמש באתר גלוי למפעילת האתר. המידע שיצטבר עקב השימוש באתר יכול לשמש את מפעילת האתר לרבות לשם שיפור השירות, שהיא מציעה באתר והתאמת השירות לצרכים של המשתמש ושל הפונים לאתר, לצורך אבטחת האתר, לצורך פניה אל המשתמש ולצורך בדיקת עמידת המשתמש בתנאי הסכם זה.
מפעילת האתר משתמשת באמצעים המקובלים ברשת האינטרנט על מנת לאבטח את האתר, את דפי האתר ואת פרטי המידע. אולם אין באפשרותה של מפעילת האתר להתחייב, כי השרתים עליהם מאוחסן האתר ו/או דפי האתר ו/או הפרטים שמסר המשתמש לא יפרצו ו/או יושחתו על ידי האקרים ו/או משתמשים זדוניים.
דפי אתר מסוימים המשמשים למסירת פרטים אישים, רישום, ורכישה באמצעות כרטיסי אשראי מאובטחים באמצעים מתאימים העושים שימוש בטכנולוגיית SSL 128 BIT, המאפשרת העברת נתונים בצורה בטוחה ומוצפנת מבלי שיתגלו לצדדים שלישיים.
דף אינטרנט הנמצא במצב של פרוטוקול מאובטח, מצוין על ידי הופעת ציור המנעול לצד כתובת דף האינטרנט בדפדפן וכתובת הדף מצוינת באמצעות הרישום "https".

דבר פרסום
המשתמש מצהיר, כי ידועים לו הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 בנוסחם העדכני, בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת וכי באם לא סימן אחרת בעת ההרשמה, תהיה רשאית מפעילת האתר לפנות אליו, מידי פעם, על פי הפרטים שמסר, ולשלוח אליו בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר ו/או בכל אמצעי אלקטרוני אחר מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא תפרסם ובין אם מידע שהתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, מידע אודות שירותיה ו/או שירותיהם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים ו/או מידע פרסומי ו/או כל דבר פרסום אחר.
משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת דבר פרסום ממפעילת האתר יהיה רשאי להודיע על כך לפעילת האתר, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני למפעילת האתר. להודעת יינתן תוקף רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני חוזר ממפעילת האתר.

עוגיות
מפעילת האתר עושה שימוש "עוגיות" ( C00KIES ) לצורך תפעול האתר ולצורך איסוף נתונים סטטיסטיים. נטרול העוגיות על ידי המשתמש עלול לגרום לכך כי המשתמש לא יוכל להשתמש בחלק משירותי האתר.

גיבוי נתונים
מפעילת האתר איננה אחראית לבצע גיבוי של הנתונים המוזרמים ו/או המוזנים ו/או המאוחסנים ע"י המשתמש באתר. המשתמש אחראי באופן בלעדי לגיבוי הנתונים המוזנים על ידו לרבות תמונות, פרסומים, רשימות וכו'.

מחשב וציוד המשתמש
המשתמש מצהיר כי הנו האחראי הבלעדי לתקינות המחשב, התוכנה וציוד התקשורת שברשותו ואשר באמצעותם הוא עושה שימוש על מנת לגלוש ברשת האינטרנט ו/או באתר והוא נושא בכל עלויות השימוש בהם והאחראי הבלעדי לסיכונים הכרוכים בשימוש בהם.
המשתמש מאשר, כי הוא מפעיל על המחשב שברשותו אמצעים ותוכנות לאבטחת המחשב, השימוש והמידע שבו.
מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג' בגין תוצאה ו/או נזק שיגרמו להם ו/או לרכושם ו/או לקניינם, כתוצאה מהשפעה עקיפה ו/או ישירה של האתר, דפי האתר ו/או התכנים ו/או התוכנה ו/או יישומי תוכנה, שהורדו ישירות למחשב המשתמש, ו/או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר במחשב המשתמש ו/או במחשב צד ג'.

המחאת זכויות
מפעילת האתר תהיה רשאית להמחות את זכויותיה על פי תקנון זה לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנית שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. השימוש באתר אינטרנט זה מותר רק באזורי שיפוט, המקנים תוקף לכל האמור בהסכם זה ולדיני מדינת ישראל.
כל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים תובא בפני בורר מוסכם, בעל הבנה וידע בתחום המחשבים. מקום קיום הבוררות יהיה בתל-אביב.
הבורר לא יהיה כפוף לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כפוף לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בתל-אביב.
על אף האמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית לבחור, בין הגשת תביעה לביהמ"ש המוסמך ו/או הבאת המחלוקת בפני בורר ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בישראל.
במידה ויקבע, כי תנאי כלשהו בהסכם זה הנו בניגוד להוראות כל דין ו/או אינו תקף ו/או אינו אכיף, אזי יפורש תנאי זה עפ"י אומד דעת הצדדים, באופן המקיים את הדין ובהתאמה לשאר תנאי הסכם זה, כמו כן, לא יפגע הדבר בתקפות ו/או אכיפות יתר תנאי ו/או חלקי ההסכם ולא יהווה עילה לביטול ההסכם.

התיישנות
הצדדים מסכימים בזאת, כי למרות האמור בהוראות כל דין לרבות בהוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, תקופת ההתיישנות של תביעה הנובעת או קשורה עם השירות הניתן ע"י מפעילת האתר, הנה שנה אחת מהיום שבו נולדה עילת התובענה.

שונות
המשתמש מאשר בזה, כי לא מתקיימים בינו ובין מפעילת האתר, כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור, כל קשרי יזמות, קבלנות, שותפות, העסקה, יעוץ או סוכנות.
המשתמש מסכים, כי הסעד היחיד והבלעדי, העומד לרשותו על פי הסכם זה, הנו הפסקת השימוש באתר.
המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה, כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה, כתוצאה מהשימוש של המשתמש באתר.
באם המשתמש הנו חברה או ארגון, מתחייב המשתמש, כי הסכם זה יחייב באופן אישי גם את כ"א ממנהלי החברה או הארגון.
במידה והיוצר מודיע על רצונו להפסיק את המנוי ולעצור את התשלום הרבעוני, הפרסום באתר יופסק בסוף אותו רבעון עבורו שילם. אתר הוםפרו אינו תומך במנגנון של החזרת כספים שכבר שולמו. לפיכך, באחריות היוצר לבטל את המנוי, במידה ורצונו בכך, בזמן המתאים.

הסכם זה מנוסח, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר, פניה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כמיועדת לשני המינים.
מפעילת האתר רשאית מעת לעת לשנות את הוראות תקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש.

כל הזכויות שמורות לעו"ד יוסי משולם, פז משולם משרד עורכי דין .